Connect with us

Πάτρα NEWS

Οικονομική Επιτροπή: Επί τάπητος και η επαναδημοπράτηση της ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου || Πάτρα

Published

on

Συνεδριάζει δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη που, για λόγους υγείας, δεν μπορούν να προσέλθουν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο Λαδόπουλου, την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022, στις 11.30 το πρωί, με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 74.884,84€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 2. Κατάθεση αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου κατά της κ. Σοφίας Λαλιώτη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/χος, Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος)
 3. Έγκριση πρακτικού, κατακύρωση άγονης δημοπρασίας και επανάληψη της διεξαγωγής φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, οίκοθεν από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 6, παρ.1, μίσθωσης από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 4. 1) Έγκριση της από 21/11/2022 γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής και 2) Απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου «VANOS S.A.» για την τροποποίηση της αριθ. 28268/4-4-2022 Σύμβασης που αφορά μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το έτος 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Ν.Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Αποδοχή ένταξης του Έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Δράση «16854 Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση του από 21-11-2022 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: α) Στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του οικονομικού φορέα που αναδείχθηκε ως «προσωρινός ανάδοχος» και β) Στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το υποέργο 1 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification)» της Πράξης: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5444/19-11-21 (ΑΔΑ: 901Β7Λ6-34Κ) της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό MIS 5136575, σύμφωνα με την αριθ. 29/2021 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.761,42€ σε βάρος του Κ.Α. 61-6654.65002, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τα εργαστήρια στα Παλαιά Σφαγεία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α5614/2022, που αφορά σε δαπάνες για πληρωμή τελών διέλευσης οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 10. 1) Έγκριση των από 20/10/2022 και από 21/11/2022 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & επισκευή μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ενδεικτικού προϋπολογισμού 524.798,53€, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, 2) Ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων», 3) Απόρριψη της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 1,3,4,5 και 10 και της οικονομικής του προσφοράς για το τμήμα 9 και 4.Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους όρους για τα είδη με α/α 11 και 13 του τμήματος 1 και για το σύνολο των τμημάτων 2,6 και 9 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 11. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 40,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 13. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γενικού Λυκείου Πατρών – 2ου Εσπερινού Λυκείου Πατρών» – Προσωρινός μειοδότης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 14. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες στις 29 & 30.11.2021 στη Μαρίνα Πατρών» – Προσωρινός Ανάδοχος (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 15. Έγκριση των από 10-11-2022 Νο1 και Νο2 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ που αφορά: α) Στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Εγγυητικών Επιστολών – Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία και β) Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 50/2022 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, Τμήμα Αυτεπιστασίας Κοινοχρήστων Χώρων, Κτιρίων & Ηλεκτροφωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 148.798,59€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας (επαναδημοπράτηση) του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 17. 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση του από 15-11-2022 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ACE ERP eCM, που χρησιμοποιεί η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και η Δ/νση Υποδομών, από την κατασκευάστρια εταιρεία», με συνολικό ποσό ανάθεσης 2.488,68€ με (ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 18. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. – Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 19. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 20. Καθορισμός τρόπου καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων σε δόσεις (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΑΚΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΧΑΛΑΡΑΜΠΟΣ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Διαγραφή οφειλής (ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Διαγραφή οφειλής (ΝΤΕΡΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

πηγή DETE.GR

#Οικονομική #Επιτροπή #Επί #τάπητος #και #επαναδημοπράτηση #της #ανάπτυξης #του #ιστορικού #κέντρου #Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ . .
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Lifestyle3 λεπτά ago

Lady Gaga: Αυτός θα είναι ο ρόλος της στο νέο Τζόκερ

Πάτρα NEWS5 λεπτά ago

Θ.Τουλγαρίδης: Στην κοπή της πίτας του Δημοτικού ΚΑΠΗ στα Προσφυγικά || Πάτρα

Ειδήσεις5 λεπτά ago

Η Μόσχα υποβαθμίζει τις σχέσεις με την Εσθονία, κατηγορώντας τη για «ρωσοφοβία»

Πάτρα NEWS6 λεπτά ago

Πάτρα: Ο Δήμος καταγγέλλει απόπειρα του ΔΕΔΔΗΕ να κόψει το ρεύμα – Στο ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης»

Ειδήσεις13 λεπτά ago

Συγγρού: Λουκέτο στο ξενοδοχείο με το αιωρούμενο μπαλκόνι – Η παρέμβαση του Υπουργείου Τουρισμού

Ειδήσεις14 λεπτά ago

SVR: Κατηγορεί την Ουκρανία πως αποθηκεύει οπλισμό σε πυρηνικούς σταθμούς

Lifestyle17 λεπτά ago

Γαλλίδα δήμαρχος ζητά από την Madonna χαμένο έργο τέχνης 

Πάτρα NEWS21 λεπτά ago

Δυτική Ελλάδα: Εικόνισμα εκεί που άφησε την τελευταία της πνοή η 26χρονη Χαρούλα-ΒΙΝΤΕΟ || Πάτρα

Ειδήσεις22 λεπτά ago

SOS για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Ημαθίας

Lifestyle25 λεπτά ago

Lady Gaga: Οι πρώτες εικόνες της Harley Quinn στη νέα ταινία του «Τζόκερ»

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Την “έσκισαν” σε μπινελίκια οι συγκρατούμενος της Πισπιριγκου. Χαμός στον Κορυδαλλό

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Αινιγματικό σημείωμα, γραμμένο σε γάζα , βρέθηκε στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Αποκάλυψη : Το βίντεο από την κηδεία της Ίριδας με τα λευκά μπαλόνια

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Βίντεο : Ξέσπασε ο Λιάγκας για τη νονά της Τζωρτζίνας

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα … Η ζωγραφιά που πρόδιδε την Ρουλα

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Έξαλλος ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Γιάννης Σαμιώτης για την υπόθεση “Ρούλα”

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Ξανά ο Ρουγκάλας «βλέπει» Κι άλλες συλλήψεις στο θρίλερ της Πάτρας

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Δεν την θέλει ούτε ο δεύτερος δικηγόρος “Νίκος Ιωάννου”

Gossip #Τάσεις6 μήνες ago

Η glam βάπτιση της κόρης τους που έγινε στην Αχαϊα. Εύα Μαυρομάτη κ Αντρέας Πετρόπουλος έκλεψαν την παρασταση

Gossip #Τάσεις6 μήνες ago

Ο Ιδιαίτερος γάμος της Νικολίτσας και του Νώντα στο Σαραβάλι Πατρών – Φωτος Γάμου